• Brak produktów w koszyku.

Regulamin

  • 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.choinkowyraj.pl, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
  2. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.choinkowyraj.pl prowadzony jest przez APM Aleksander Kampa Ul. Krystiana Minkusa 9/6 45-508 Opole NIP: 991-032-33-77 REGON: 16142020. Adres poczty elektronicznej: sklep@choinkowyraj.pl . Numer telefonu: 507 342 234
  3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

  1) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta ze Sklepu internetowego APM Aleksander Kampa, a w szczególności składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  2) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

  3) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z APM Aleksander Kampa niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów, co jest wprost określone.

  4) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego APM Aleksander Kampa.

  5) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.choinkowraj.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez APM Aleksander Kampa

  6) APM Aleksander Kampa – APM Aleksander Kampa Ul. Krystiana Minkusa 9/6 45-508 Opole NIP: 991-032-33-77 REGON: 161420208

  7) Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

  8) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ul. Krystiana Minkusa 9/6 45-508 Opole NIP: 991-032-33-77 REGON: 161420208 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

  9) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  10) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

  11) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

  1. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
  2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.choinkowraj.pl
  3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
   parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  • 2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
  1. Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego. W Zamówieniu określa się m. in. nazwę i ilość Towaru, imię i nazwisko Klienta bądź odbiorcy Towaru, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Klienta, dane niezbędne do wystawienia faktury.
   Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  2. Klient może również dokonać rejestracji konta w Sklepie internetowym. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  3. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów
  4. APM Aleksander Kampa może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  • 3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.choinkowyraj.pl dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  przedmiotu zamówienia

  jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami

  wybranej metody płatności

  wybranego sposobu dostawy

  1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z APM Aleksander Kampa Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf. w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  • 4. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem kuriera DHL. Koszty dostawy są ujęte w cenie towaru.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego opłacenia.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.
  • 5. Ceny i metody płatności

  1.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty w następujący sposób:
  1) Przelewem na rachunek bankowy

  Santander 23 1090 2242 0000 0001 4714 0962

  Dane do przelewu:
  APM Aleksander Kampa Ul. Krystiana Minkusa 9/6 45-508 Opole
  Tytułem: nr zamówienia

  2) Za pomocą serwisu, automatyczną metodą płatności TU NAZWA ZOBACZYMY CO PODŁĄCZYMY

  3. Klient winien opłacić zakupione Towary w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, o ile w treści zamówienia nie wskaże innego terminu.

  • 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia (art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

  • 6. Reklamacje zakupionych Towarów
  1. APM Aleksander Kampa jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. APM Aleksander Kampa ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  2. Ze względu na charakter towarów oferowanych w sklepie internetowym sklep.choinkowyraj.pl APM Aleksander Kampa zastrzega sobie prawo do możliwości składania reklamacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru.
  3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  4. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie (e-mail, pismo wysłane na wskazanych adres z dołączeniem zdjęć wady towaru).
  5. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania
   o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć APM Aleksander Kampa dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.
  6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt APM Aleksander Kampa dostarczyć wadliwy towar na adres APM Aleksander Kampa wskazany w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
  7. APM Aleksander Kampa rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
  • 7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. APM Aleksander Kampa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić APM Aleksander Kampa wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@choinkowyraj.pl
  4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. APM Aleksander Kampa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  • 8. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest APM Aleksander Kampa z siedzibą w Opolu przy ul. Minkusa 9/6, NIP: 991-032-33-77, REGON: 161420208 zwany dalej „Administratorem”.
  2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez APM Aleksander Kampa w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, to w celach marketingowych.
  3. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
  4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych innym podmiotom uczestniczącym w realizacji Zamówienia.
  5. Klienta ma prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą oraz ich poprawiania.
  6. APM Aleksander Kampa wykorzystuje pliki typu cookies, które zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta, który może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce internetowej.
  7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności i plików cookies pod adresem www.sklep.choinkowyraj.pl
  • 9. Ochrona praw autorskich

  Zawartość Sklepu internetowego jest własnością APM Aleksander Kampa. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Sklepu internetowego (tekstowych, graficznych i innych) są chronione w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

  • 10. Postanowienia końcowe

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2020 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.